Alternatívy sporenia na dôchodok

Starnutie populácie v kombinácii s poklesom pôrodnosti na Slovensku je tikajúcou dôchodkovou bombou. Faktom tiež je, že Sociálna poisťovňa, ako jedna z hlavných inštitúcií zabezpečujúcich dôchodkové renty, sa doposiaľ vždy využívala na politické „súpolenie“ a „kupovanie“ si hlasov z radov seniorov. Nezodpovedné politické hry a permanentné ignorovanie alarmujúcich ekonomických prognóz nám už dnes zarobilo na budúci problém s dôchodkami.

Ak Vám finančný rozpočet umožňuje sporiť na dôchodok, robte tak. Dôvodov, prečo mať vlastné sporenie na dôchodok, nie je málo.

Ako si sporiť na dôchodok?

Existuje veľa rôznych možností, ako si počas aktívneho života vytvárať rezervy, ktoré poslúžia ako dôchodková renta v starobe. V článku sa budeme predovšetkým venovať regulovaným bankovým produktom, takým, ktoré vám vieme aj sprostredkovať.

Druhý dôchodkový pilier

Starobné dôchodkové sporenie je možné uzatvoriť iba do veku 35 rokov. Vstupom do druhého piliera sa bude časť vašich sociálnych odvodov kumulovať na osobnom dôchodkovom účte. Úspory sú umiestnené na kapitálovom trhu a zhodnocujú sa podľa zvolenej investičnej stratégie – na výber je viacero dôchodkových fondov (dlhopisový, akciový, indexový).

Úspory v druhom pilieri sú až do dovŕšenia dôchodkového veku dedičné (v istom prípade je možné časť úspor zdediť aj 7 rokov vo výplatnej fáze). Majetok sporiteľov vo fáze sporenia spravuje dôchodková správcovská spoločnosť, výplatnú fázu má na starosti životná poisťovňa a sporiteľ si môže vybrať jeden variant z viacerých možností vyplácania doživotného dôchodku.

Dôchodok z druhého piliera je daňovo oslobodený a druhý pilier sa vyznačuje extrémne nízkou odplatou za správu majetku sporiteľov. Do druhého piliera je možné prispievať aj nad rámec sociálnych odvodov a to formou dobrovoľných príspevkov. Pozor, príspevky strhávané zo sociálnych odvodov a ani dobrovoľné príspevky, nie je možné vybrať predčasne.

Tretí dôchodkový pilier

Doplnkové dôchodkové sporenie je častým benefitom zamestnávateľov. Zamestnávateľ môže svojim zamestnancom prispievať do tretieho piliera, no často je príspevok zamestnávateľa podmienený aj príspevkom zamestnanca. Podobne ako v druhom pilieri, sa majetok sporiteľa vo fáze sporenia zhodnocuje na kapitálových trhoch.

Pre všetky doplnkové dôchodkové sporenia uzatvorené po roku 2014 platia jednotné pravidlá:

  • Svoje príspevky si zamestnanec môže po 10 rokoch vybrať bez akejkoľvek sankcie
    (Príspevky zamestnávateľa sú v sporení viazané až do dôchodku)
  • Príspevky zamestnanca až do výšky 180€ ročne si môže sporiteľ v daňovom priznaní uplatniť na zníženie základu dane z príjmu

Doplnkové dôchodkové sporenie je dedičné a sporiacu ako aj výplatnú fázu zabezpečuje doplnková dôchodková spoločnosť. Podľa objemu nasporených prostriedkov potom sporiteľovi vyplatí prostriedky buď jednorazovo, alebo formou dočasného doplnkového starobného dôchodku (vyplácaný minimálne 5 rokov), alebo formou doživotného doplnkového starobného dôchodku.

SWELL Profi Sporenie

Profi Sporenie je inteligentná sporiaca schéma, ktorá zahŕňa 2 fázy:

  • Sporiaca fáza – investuje sa do akcií, ktoré majú ideálne predpoklady na zhodnotenie a nakumulovanie majetku investorov.
  • Stabilizačná fáza – investuje sa do dlhopisových tried aktív, cieľom je nakumulovaný majetok ochrániť pred cenovými výkyvmi. Táto fáza sa začne spravidla v posledných 5 rokoch sporenia.

V Profi Sporení sa investuje do daňovo zvýhodnených ETF fondov, ktoré sa vyznačujú viacerými pozitívnymi vlastnosťami:

  • Dobrá diverzifikácia – ETF fond je zložený až zo stoviek, či tisícok akcií, alebo dlhopisov
  • Extrémne nízke priebežné poplatky – žiadne skryté výkonnostné poplatky ani poplatky za vedenie investičného účtu. Celkový priebežný poplatok Profi Sporenia je do 1% p.a.
  • Daňové výhody – ETF fondy, ako aktíva obchodované na regulovanom trhu, sa vyznačujú daňovou úľavou, ak máte tieto aktíva držané v investičnom portfóliu viac ako 1 rok.

Na rozdiel od druhého a tretieho dôchodkového piliera je investícia v Profi Sporení neviazaná. V prípade potreby teda môže investor svoje peniaze z Profi Sporenia bez sankcie vybrať a použiť.

Aj preto je Profi Sporenie nie len vhodnou formou prípravy na starobný dôchodok, ale tiež sa využíva ako sporenie pre deti, sporenie na predčasné splatenie hypotéky, či dlhodobé budovanie majetku.