Ako fungujú a čo vlastne sú ETF fondy? (3. časť)

Séria článkov o ETF fondoch pokračuje poslednou časťou. V tej predošlej sme uviedli výhody týchto fondov, medzi ktoré môžeme zaradiť napríklad jednoduchosť, transparentnosť či nízke poplatky za správu ETF fondov. Zároveň treba dodať, že správca ETF striktne drží finančné prostriedky investora oddelene od jeho vlastných. Investor tak v žiadnom prípade nenesie kreditné riziko emitenta. V poslednej časti upresníme jednotlivé typy ETF fondov a zhrnieme ich výhody a nevýhody.

Typy ETF fondov

Existujú dva základné typy ETF fondov a to fyzické a syntetické ETF fondy. Rozdielom medzi týmito dvoma svetmi je najmä ten, že fyzické ETF skutočne nakupujú akcie v pomere, v ktorom sú v danom indexe zastúpené. Preto spravidla fyzické ETF verne kopírujú daný index. Existujú tiež ETF s čiastočnou fyzickou replikáciou. Tie najčastejšie vynechávajú z indexu predovšetkým nelikvidné akcie spoločností.

Fyzické ETF fungujú najlepšie na trhoch s vysokou likviditou v akciách alebo dlhopisoch. Jednoducho tam, kde sa dajú akcie rýchlo nakúpiť a rovnako rýchlo predať.

Syntetické ETF nemusia investovať priamo do akcií daného indexu, ale môžu vytvárať rôzne koše akcií a využívajú tzv. swapové kontrakty. (Swap, alebo swapový obchod, swapová operácia, swapový kontrakt, je finančný derivát a ide o termínovanú zmluvu, ktorou sa dva ekonomické subjekty zaväzujú vymeniť si medzi sebou buď dohodnuté predmetné aktíva alebo finančné toky za vopred pevne stanovených podmienok.) Ak sa košu akcií darí lepšie ako indexu, alebo naopak vyniká správcovi ETF pohľadávka alebo záväzok. Najčastejšou proti stranou je banka.

Syntetické ETF majú tú výhodu, že môžu využívať derivátové operácie a získavať tak dodatočný príjem za pôžičky, ktoré môže fond opäť investovať a tak zvýšiť svoju výkonnosť oproti indexu, ktorý dané ETF sleduje.

Správcovia so syntetickou replikáciou majú zároveň veľmi často množstvo pravidiel, ktorými sa bránia proti prípadným stratám plynúcich z neúspešných swapových obchodov.

Fyzická replikácia je oproti tomu oveľa jednoduchšia a z pohľadu bezpečnosti investície dáva investorom síce nižší výkon, ale viacej pokojného spánku.

Sumár

Výhody ETF

 • ETF (Exchange traded funds) sú moderné nástroje finančného trhu umožňujúce jednoduchý nákup celého spektra akcií na báze zvoleného akciového indexu.
 • Investor si môže vybrať podľa indexov (DAX, MSCI, NASDAQ…), sektorov (energetika, financie…), geografickej oblasti (EU, USA, Emerging markets…), komodít (zlato, ropa, pšenica…) atď.
 • Ak investor drží ETF kopírujúce vývoj indexu, zároveň vlastní každý titul obsiahnutý v danom indexe. Ak sa jeden titul začne prepadať, zníži sa cena indexu a tým aj ETF investora. Ale len o percentuálnu váhu, ktorú v indexe zastupuje.
 • Ak investor špekuluje na rast niektorého segmentu ekonomiky, ale nevie, ktorú spoločnosť si má vybrať, stačí kúpiť ETF kopírujúci vývoj indexu, ktorý zastupuje segment zvolený investorom.
 • ETF môžu nasledovať najrôznejšie druhy podkladových aktív. Existuje cca. 6.500 rôznych ETF fondov.
 • Vysoká likvidita – ETF sa dajú nakúpiť a predať niekoľkokrát denne.
 • Nízke náklady a poplatky.
 • Nízke spready tzn. malé rozpätie medzi dopytovanou a ponúkanou cenou. Čím likvidnejšie ETF, tým nižší rozptyl.
 • Niektoré ETF môžu vyplácať dividendy.
 • Dostupnosť! Stačí minimálna investícia a človek sa môže okamžite stať investorom. (rádovo nižšie desiatky EUR).

Riziká ETF

 • Trhové riziko – ide o riziko straty spôsobené zmenou trhových cien.
 • Menové riziko – ide o riziko dotýkajúce sa všetkých akcií (teda aj tých, ktoré sú emitované ETF fondami), pri ktorých sa obchoduje v cudzej mene. Pri poklese cudzej meny voči referenčnej mene fondu môžu investori utrpieť stratu aj pri nemeniacich sa trhových cenách akcií.
 • Inflačné riziko – spočíva v trvalom znehodnocovaní peňazí, bez ohľadu na menu.

Bezpečnosť

 • ETF majú výhodu v tom, že napríklad na rozdiel od investičných certifikátov majú striktne oddelený majetok od investičnej spoločnosti, ktorá ju emitovala. V prípade úpadku emitenta ETF sa tak klient o svoj majetok vložený do ETF báť nemusí.

ETF fondy poskytujú priestor, kam môžete posielať najbližších 15 alebo 30 rokov každý mesiac svojich 50 alebo až 500 EUR mesačne, alebo sem jednorazovo uložiť svoje prostriedky a očakávať zložený úrok na úrovni 6 – 7 – 8% p.a. (pri daňovej sadzbe 0% a okamžitej likvidite). Kontaktujte svojho finančného poradcu alebo nám napíšte na info@swell.sk a myslite na svoju finančnú budúcnosť na tej správnej vlne.

Autor: Ing. Jakub Nagy