1. ÚVOD

1.1 Tento dokument upravuje zásady používania cookies spoločnosťou SWELL Financial Group a.s., so sídlom Šustekova 51, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 376 099, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7158/B („My“ alebo „Prevádzkovateľ“) vzťahujúce sa na užívateľov – fyzické osoby, ktorí prechádzajú, čítajú či poskytujú svoje údaje na webovej stránke https://www.swell.sk, („Stránka“) alebo prostredníctvom stránok tretích strán poskytujú svoje údaje Prevádzkovateľovi („Zásady“).

1.2 Tieto Zásady majú okrem iného za úlohu užívateľov Stránky náležite informovať o používaní cookies, o možnosti vysloviť s používaním cookies svoj súhlas a o možnosti používanie cookies zakázať.


1.3 Tieto Zásady popisujú, akým spôsobom sú zbierané, zhromažďované, spracúvané a používané údaje užívateľov Stránky, a ako pomocou súborov cookies Prevádzkovateľ získava a spracúva informácie o užívateľoch Stránky.

2. POJEM A ÚČEL COOKIES

2.1 Pre účely týchto Zásad sa pod pojmom cookies myslia súbory cookies a ďalšie podobné technológie (napríklad pixelové značky, webové signály alebo identifikátory zariadení), ktoré môžu pri návšteve Stránky automaticky zhromažďovať informácie. Informácie zhromaždené týmto spôsobom môžu obsahovať IP adresu, typ prehliadača, operačný systém, odkazujúcu URL, informácie o aktivitách na Stránke a dátumy a časy jednotlivých návštev Stránky. Cookies tak pomáhajú poskytovať, chrániť a zlepšovať ponúkané služby.

2.2 Súbory cookies najmä:

(a) slúžia k efektívnej navigácii na Stránke, k personalizácii, ukladaniu predvolieb a všeobecne k vylepšeniu užívateľského dojmu z Stránky; a
(b) umožňujú rozlíšiť, či konkrétny užívateľ už v minulosti navštívil Stránku alebo či je novým návštevníkom a napomáhajú zaznamenávaniu štatistík o návštevníkoch Stránky.

2.3 Prevádzkovateľ použije niektoré zo súborov cookies výlučne vtedy, ak návštevník Stránky vyjadrí svoj súhlas s používaním cookies podľa článku 5.1 týchto Zásad.

2.4 Konkrétne účely, na ktoré sú cookies využívané, sú uvedené nižšie v článku 4 týchto Zásad.

3. DRUHY COOKIES

3.1 Cookies možno zo všeobecného hľadiska deliť na základe niekoľkých kritérií:

(a) Podľa toho, kto cookies vytvára a spracúva možno rozdeliť cookies na:

(i) cookies prvej strany (first party cookies), ktoré vytvárajú priamo webové stránky alebo skripty na rovnakej doméne. Najčastejšie slúžia na zabezpečenie základnej funkčnosti webovej stránky;
(ii) cookies tretích strán (third party cookies) sú vytvárané ostatnými webovými stránkami. Tieto webové stránky na navštívenej webovej stránke vlastnia nejaký obsah, napr. reklamy, obrázky alebo videá.

(b) Cookies možno tiež rozdeliť podľa ich trvanlivosti na:

(i) relačné cookies (session cookies) sú dočasné a ukladajú sa do zariadenia len do doby, pokiaľ užívateľ ukončí prácu s webovým prehliadačom, pričom sa po jeho zatvorení vymažú. Tieto cookies sú nevyhnutné pre riadnu funkčnosť webových stránok alebo
pridružených aplikácií;
(ii) permanentné cookies (persistent cookies) sa využívajú pre jednoduchšiu
a pohodlnejšiu orientáciu na webových stránkach (napríklad jednoduchšia a rýchlejšia
navigácia). Tieto cookies zostávajú v prehliadači dlhšie obdobie alebo až kým nie sú
ručne odstránené. Dĺžka toho obdobia môže závisieť na zvolenom nastavení webového
prehliadača.

(c) Podľa účelu použitia možno cookies deliť na:

(i) nevyhnutne potrebné cookies (esenciálne), ktoré sú potrebné na prevádzku webových
stránok. Zahŕňajú napríklad cookies, ktoré umožňujú užívateľovi prihlásiť sa do
zabezpečených častí webovej stránky. Tieto cookies nezhromažďujú informácie
o užívateľoch, ktoré by bolo možné použiť na marketingové účely alebo na zapamätanie
toho, aké webové stránky užívatelia v prostredí internetu navštevovali;
(ii) výkonnostné/štatistické cookies sa používajú na zlepšenie fungovania webových
stránok. Tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci tieto webové
stránky používajú, napr. na ktoré stránky návštevníci chodia najčastejšie a či
z webových stránok dostávajú chybové hlásenia. Výkonnostné cookies dovoľujú
zaznamenávať a počítať počet návštevníkov stránok, čo umožňuje sledovať, akým
spôsobom návštevníci tieto webové stránky používajú. Tieto cookies nezhromažďujú
informácie, ktoré by umožnili osobnú identifikáciu užívateľa. Informácie zhromaždené
pomocou týchto cookies sú súhrnné a anonymné;
(iii) funkčné cookies uľahčujú ovládanie a vylepšujú funkcie webových stránok. Používajú
sa k aktivácii konkrétnych funkcií stránok (napr. prehrávanie videí) a ich nastaveniu
podľa voľby užívateľa (napr. jazyk). Funkčné cookies slúžia tiež na zapamätanie
preferencií pri ďalšej návšteve webových stránok. Nezhromažďujú však informácie,
ktoré by dokázali užívateľa identifikovať;
(iv) cielené a reklamné cookies (profilovacie) sa používajú na sledovanie preferencií a za
účelom zasielania reklamných správ v súlade s týmito preferenciami.

4. POUŽÍVANÉ COOKIES

4.1 Na Stránke používame tieto cookies:

NázovFunkciaLehota
_gasledovanie návštevnosti Stránky a rozlišovanie
návštevníkov Stránky a ich činnosti na Stránke.
2 roky
_gidsledovanie návštevnosti Stránky a rozlišovanie
návštevníkov Stránky a ich činnosti na Stránke.
24 hodín
wordpress_google_apps_loginPri prvej návšteve webovej stránky wordpress
používa hashovaciu cookie za účelom overenia
identifikácie; nie sú spracúvané žiadne osobné údaje,
iba informácie o nastavení obrazovky
Relačná
PHPSESSIDPHP cookie pomáha správnemu zobrazeniu obsahu
webovej stránky
Relačná
wordpress_test_cookieTestovacia cookies overujúca správnu funkciu
cookies od wordpressu
Relačná
_GRECAPTCHACookie spoločnosti Google, sledujúca Vaše záujmy, preferencie podľa Vášho pohybu po webovej stránke za účelom predaja reklamy180 dní
VISITOR_INFO1_LIVECookie využívaná pre štatistiku prehrania videí180 dní
CONSENTCookie od služby YouTube využívaná k identifikácii návštevníka, ktorý si prehral video a prípadné spojenie týchto informácií s jeho profilom vytvoreným na stránke YouTube6027 dní
YVSCookie od služby YouTube využívaná k identifikácii návštevníka, ktorý si prehral video a prípadné spojenie týchto informácií s jeho profilom vytvoreným na stránke YouTube Relačná

4.2 Ďalšie informácie o našich cookies a ich aktuálny zoznam je dostupný v rámci jednotlivých webových prehliadačov najčastejšie v sekcii Nástroje pre vývojárov.

5. SÚHLAS A ODMIETNUTIE COOKIES

5.1 Užívateľ je informovaný o cookies označením políčka „OK“ na cookies lište. Cookies je možné vypnúť v nastaveniach používaného prehliadača. Upozorňujeme, že pokiaľ použijete nastavenie prehliadača tak, že vypnete cookies, nemusí sa Vám podariť získať prístup na Stránku alebo do niektorých jej častí, alebo Stránka nemusí fungovať správne.
5.2 Užívateľ môže nastavenie svojho prehliadača kedykoľvek zmeniť a používanie cookies odmietnuť/odobrať alebo povoliť. Konkrétny postup sa v jednotlivých prehliadačoch odlišuje, ďalšie informácie tak nájdete v nápovede svojho prehliadača. Pre najrozšírenejšie prehliadače sú to:

(a) Chrome
(b) Firefox
(c) MS Internet Explorer / Edge
(d) Safari
(e) Opera

5.3 Odmietnutie alebo odobranie súborov cookies môže viesť k nesprávnej funkcii Stránky alebo niektorej jej služieb a môže mať nepriaznivý vplyv na Váš užívateľský dojem. Oblasti Stránky, ktoré by mohli využívať obsah a s ním súvisiace súbory cookies tretích strán, nebudú k dispozícii.

6. ZDIEĽANIE INFORMÁCII

6.1 Za účelom spravovania Stránky či vykonávania marketingových aktivít v mene Prevádzkovateľa môže Prevádzkovateľ zdieľať informácie získané prostredníctvom cookies tretím osobám. Osobné údaje môžu byť poskytované okrem tretích strán uvedených v týchto Zásadách aj nami povereným poskytovateľom služieb, ktorí nám na osobitnom zmluvnom základe poskytujú služby, ktoré môžu zahŕňať aj spracúvanie osobných údajov.

7. UŽITOČNÉ ODKAZY

7.1 Mnoho aplikácií tretích strán umožňuje blokovať alebo spravovať cookies. Užívateľ môže tiež vymazať cookies, ktoré boli predtým uložené do jeho zariadenia, a to vymazaním histórie prehliadania alebo prostredníctvom aplikácií tretích strán.
7.2 Bližšie informácie o aplikáciách umožňujúcich blokovať alebo spravovať cookies a ďalšie užitočné informácie o cookies nájdete napríklad na nasledujúcich webových stránkach:

(a) www.aboutcookies.org;
(b) www.allaboutcookies.org;
(c) www.youronlinechoices.eu.

7.3 Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa cookies, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese info@swell.sk.
7.4 Ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov na Stránke a o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov webovej stránky swell.sk

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek jednostranne meniť alebo dopĺňať. V prípade zmeny týchto Zásad oznámi Prevádzkovateľ užívateľom tieto zmeny v dostatočnom predstihu a vhodným spôsobom tak, aby mali užívatelia objektívnu možnosť sa s nimi zoznámiť.
8.2 Tieto Zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.11.2021.