Informácie k spracúvaniu osobných údajov na sociálnych sieťach

 1. Kto sme?

Prevádzkovateľom v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) („GDRP“) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov („Zákon“) je spoločnosť:

SWELL Financial Group a.s.

IČO:53 376 099,

sídlo Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Email: info@swell.sk

(„Spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“).

Spoločnosť menovala zodpovednú osobu, ktorou je:

FairData Professionals a.s.,

so sídlom na adrese Na Florenci 1332/23, Nové Mesto, 110 00 Praha 1, ČR

E-mail:GDPR@swell.sk

Tel. +421 220 256 376

 1. Aké sociálne siete spracúvajú moje osobné údaje?

Prevádzkovateľ spravuje nasledovné stránky na sociálnych sieťach:

Na webovom sídle Prevádzkovateľa na adrese www.swell.sk sú taktiež začlenené funkcie sociálnych sietí (Facebook, LinkedIn, Youtube). Súčasťou týchto funkcií sú niekedy skripty alebo iné prvky, ktoré dokážu prečítať a niekedy aj umiestniť súbory cookies z týchto sociálnych sietí na zariadenie návštevníka.

 1. Kto je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov na sociálnych sieťach?

Prevádzkovateľ je správcom firemných sociálnych stránok na platformách Facebook, LinkedIn a Youtube („stránky“). Prevádzkovateľ ako správca stránok je v niektorých prípadoch spolu so sociálnou sieťou spoločným prevádzkovateľom, a to najme vo vzťahu k spracúvaní tzv. insight data, tj. anonymným štatistickým údajom, ktoré sa zbierajú prostredníctvom súborov cookies. Preto je potrebné oboznámiť sa so zásadami spracúvania osobných údajov poskytovateľov sociálnych sieti.

Nižšie nájdete odkaz na zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľov jednotlivých sociálnych sietí:

 1. Aké Vaše osobné údaje spracúvame a za akým účelom? 
Kategória osobných údajovÚčelPrávny titul
Používateľský profil na sociálnej sieti, komentáre, videá, obrázky, lajky, verejné správy, zdieľania.Správa profilov na sociálnych sieťach za účelom prezentácie služieb a produktov Prevádzkovateľa, a za účelom komunikácie s návštevníkmi sociálnych sietí.Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
Používateľský profil na sociálnej sieti, aktivita užívateľa na sociálnej sieti.Prevádzkovateľ spracováva štatistických údaje užívateľov za účelom zvýšenia predaja svojich služieb a produktov, ktoré v niektorých prípadoch je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe.Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
 1. Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje

Prevádzkovateľ v rámci firemných stránok na sociálnych sieťach spracúva aj ďalšie kategórie osobných údajov o návštevníkoch (v závislosti od profilového nastavenia návštevníka) v prípade, ak napr. návštevník reaguje na príspevky Prevádzkovateľa, zdieľa príspevky, videá alebo využíva tlačidlá ako Páči sa mi to a pod. Tieto osobné údaje budú na firemných stránkach Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach uchovávané po nevyhnuteľnú dobu, nie dlhšie ako 5 rokov.

 1. Aké mám práva ako dotknutá osoba?

Ako dotknutá osoba máte tieto práva: 

 • Právo na informácie (čl. 15 GDPR): môžete sa na nás obrátiť s dotazom aké Vaše osobné údaje spracúvame, za akým účelom, kto k nim má prístup;
 • Právo na opravu nesprávnych a nekompletných osobných údajov (čl. 16 GDPR): ak sa Vaše osobné údaje zmenili, alebo ste zistili chybu v spracúvaných osobných údajoch, prosím kontaktujte nás, aby sme je opravili;
 • Právo na vymazanie osobných údajov (čl. 17 GDPR): ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, môžu byť vymazané;
 • Právo na obmedzenie spracúvanie (čl. 18 GDPR): ak údaje už nie sú potrebné na splnenie účelu a sú spracúvané na základe oprávneného záujmu, môžete požadovať obmedzenie ich spracúvania;
 • Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR): kedykoľvek sa na nás môžete obrátiť so žiadosťou o zaslanie prehľadu využívaných finančných produktov, elektronické kópie zmlúv a ďalších dokumentov;
 • Právo na podanie námietky (čl.  21 GDPR): ak ku spracúvaniu osobných údajov dochádza na základe oprávneného záujmu, môžete namietať spracúvania;
 • Právo odvolať súhlas: ak spracúvanie je založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania do okamihu jeho odvolania; 
 • Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 alebo webstránke www.dataprotection.gov.sk

Všetky práva dotknutej osoby môžu byť uplatnené písomne na adrese Spoločnosti alebo e-mailom na gdpr@swell.sk. Spoločnosť si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť si identitu dotknutej osoby uplatňujúcej vyššie uvedené práva. Na ochranu súkromia a osobných údajov dohliada Úrad na ochranu osobných údajov.