1. Kto sme? 

Prevádzkovateľom v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) („GDRP“) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov („Zákon“) je spoločnosť: 

SWELL Financial Group a.s. 

IČO:53 376 099,  

sídlo Šustekova 51, 851 04 Bratislava 

Email: info@swell.sk 

Tel. 02/22 11 33 36 

(„Spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“).  

Spoločnosť menovala zodpovednú osobu, ktorou je: 

FairData Professionals a.s.,  

so sídlom na adrese Na Florenci 1332/23, Nové Mesto, 110 00 Praha 1, ČR 

E-mail: GDPR@swell.sk  

Tel. +421 220 256 376 

 1. Aké Vaše osobné údaje spracúvame a za akým účelom? 

Vaše osobné údaje spracúvame v nižšie uvedenom rozsahu, za uvedeným účelom: 

Kategória osobných údajov Účel Právny titul 
Meno, Priezvisko, adresa, dátum narodenia, popr. rodné číslo, informácie vyžadované pre uzavretie jednotlivých typov zmlúv, e-mail, Telefón, číslo OP, informácie o tretích osobách, ktorých sa zmluva tiež týka, štátna príslušnosť, platobné údaje Vyjednávanie a uzavretie zmluvy Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR 
Meno, Priezvisko, adresa, dátum narodenia, popr. rodné číslo, informácia o zmluve, e-mail, telefón Plnenie právnych povinností v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve Čl. 6 ods.1 písm. c) GDPR 
Meno a Priezvisko, kontaktné údaje, email a telefón, informácie o stávajúcich finančných produktoch Príprava finančnej analýzy Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR 
E-mailová adresa, Telefónne číslo Zasielanie obchodných oznámení, ponuka služieb a produktov, informovanie o špeciálnych ponukách, stretnutiach, apod. Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR 
Telefónne číslo Bezpečnostné opatrenie pre prístup k návrhom zmlúv a zmluvnej dokumentácii Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR 
Meno, priezvisko, dátum návštevy a navštívená osoba Identifikácia osôb pri vstupe do Spoločnosti Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, oprávnený záujem spočíva v ochrane majetku a spracúvaných údajov 
Meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón, informácie poskytnuté v kontaktnom formulári Zodpovedanie dotazov, riešenie sťažností, zlepšovanie kvality komunikácie s klientmi  Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR 
IP adresa, navštívené stránky a podstránky, čas strávený na webových stránkach, informácie o zariadení z ktorého sa návštevník pripája Zaistenie funkčnej webovej stránky, zistenie obľúbenosti jednotlivých rubrík Čl. 6 ods. 1 písm. a) a f) GDPR 
 1. Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje 

Vaše osobné údaje spracúvame po nevyhnutnú dobu, v súlade s princípom minimalizácie (čl.  5 ods. 1 písm. c) GDPR): 

Účel spracúvania Dĺžka uchovania osobných údajov 
Predzmluvné jednanie bez uzavretia zmluvy 12 mesiacov po ukončení rokovania o zmluve 
Finančná analýza 5 rokov alebo do okamžiku odvolania súhlasu 
Zmluvná dokumentácia 10 rokov po ukončení platnosti zmluvy 
Obchodné oznámenia 5 rokov alebo do okamžiku odvolania súhlasu 
Informácie z online formulára 12 mesiacov 
Informácie o návštevníkoch webových stránok Po dobu uvedenú v Zásadách spracúvania osobných údajov prostredníctvom cookies pre jednotlivé typy cookies 
 1. S kým zdieľame Vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje zdieľame s: 

 • finančnými inštitúciami, ktorých produkty ponúkame; 
 • IT spoločnosťou zaisťujúcou webové stránky. 
 1. Aké mám práva ako dotknutá osoba? 

Ako dotknutá osoba máte tie to práva: 

 • Právo na informácie (čl. 15 GDPR): môžete sa na nás obrátiť s dotazom aké Vaše osobné údaje spracúvame, za akým účelom, kto k nim má prístup, apod. 
 • Právo na opravu nesprávnych a nekompletných osobných údajov (čl. 16 GDPR): ak sa Vaše osobné údaje zmenili, alebo ste zistili chybu v spracúvaných osobných údajoch, prosím kontaktujte nás, aby sme je opravili; 
 • Právo na vymazanie osobných údajov (čl. 17 GDPR): ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, môžu byť vymazané 
 • Právo na obmedzenie spracúvanie (čl. 18 GDPR): ak údaje už nie sú potrebné na splnenie účelu a sú spracúvané na základe oprávneného záujmu, môžete požadovať obmedzenie ich spracúvania 
 • Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR): kedykoľvek sa na nás môžete obrátiť so žiadosťou o zaslanie prehľadu využívaných finančných produktov, elektronické kópie zmlúv a ďalších dokumentov 
 • Právo na podanie námietky (čl.  21 GDPR): ak ku spracúvaniu osobných údajov dochádza na základe oprávneného záujmu, môžete namietať spracúvania, 
 • Právo odvolať súhlas: ak spracúvanie je založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania do okamihu jeho odvolania; 
 • Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 alebo webstránke www.dataprotection.gov.sk

Všetky práva dotknutej osoby môžu byť uplatnené písomne na adrese Spoločnosti alebo e-mailom na gdpr@swell.sk. Spoločnosť si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť si identitu dotknutej osoby uplatňujúcej vyššie uvedené práva. Na ochranu súkromia a osobných údajov dohliada Úrad na ochranu osobných údajov.