Spoločnosť SWELL Financial Group a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) kladie dôraz na to aby sa jej zamestnanci a podriadený finančný agenti a spolupracujúce osoby správali v súlade s etickými princípy a platnou legislatívou (ďalej len „protispoločenská činnosť“). Spoločnosť neakceptuje správanie, ktoré je v rozpore s našimi štandardmi a/alebo právnymi predpismi. Odhalenie takýchto aktivít pomáha Spoločnosti pri predchádzaní alebo zmiernení rozsahu škôd spôsobených klientom, partnerom, zamestnancom alebo samotnej Spoločnosti.

Na základe uvedeného Spoločnosť prijala interný predpis  č. 16_Oznamovanie protispoločenskej činnosti ďalej len „interný predpis“ v jeho aktuálnom znení, ktorý upravuje postu pri hlásení protispoločenskej činnosti. Cieľom interného predpisu je zabezpečiť bezpečné a efektívne oznamovanie bez obavy z postihu týkajúce sa všetkých nekalých praktík, s ktorými sa naši zamestnanci alebo ďalšie spolupracujúce osoby (oznamovateľ) stretnú pri výkone svojej činnosti, a to prostredníctvom osobitného, nezávislého a samostatného komunikačného kanála zriadeného na tento účel.

Ak máte informácie o previnení alebo porušení pravidiel v našej spoločnosti, môžete svoje obavy nahlásiť prostredníctvom:

E-mailu na adresu:

podnet@swell.sk

Písomne na adresu spoločnosti:

SWELL Financial Group a.s., so sídlom Šustekova 51, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka.  Obálku je nutné zreteľne označiť nápisom „Dôverné – Zodpovedná osoba protispoločenská činnosť“ alebo

Priamo Úradu na ochranu oznamovateľov a to:

Elektronicky: https://formular.oznamovatelia.sk/form/mail

Poštou/osobne na adrese: Námestie slobody 29, 811 06 Bratislava

Prijatie oznámenia potvrdíme do siedmich dní od jeho prijatia. Všetky oznámenia budú preverené a oznamovateľ bude chránený v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.