Dôchodok náš úbohý alebo ako sa na dôchodok pripraviť

Dôchodok je časť života, na ktorú by sme sa mali všetci tešiť. Vidina zaslúženého oddychu a aktivít, ktoré sme roky odkladali a šetrili si ich práve na jeseň života, je pre všetkých atraktívna a lákavá. Problémom je, že aj na dôchodku celkom nevypadneme z ekonomického rytmu života. Naše príjmy alebo úspory by mali byť v dostatočnej miere pripravené na to, aby pokryli náklady na naše plánované aktivity. Na Slovensku máme priestor využiť niekoľko možností ako sa na túto, pre mnohých z nás ťažkú, fázu života pripraviť. Dôchodkové riešenia v gescií štátu pozostávajú z týchto možností :

 • I. pilier – dôchodok vyplácaný zo Sociálnej poisťovne (štátny dôchodok)
 • II. pilier – dôchodok vyplácaný z DSS (Dôchodcovská správcovská spoločnosť, s produktom Starobné dôchodkové sporenie)
 • III: pilier – dôchodok vyplácaný z DDS (Doplnková dôchodcovská spoločnosť, s produktom Doplnkové dôchodkové sporenie)

Pozrime sa bližšie na možnosti, ktoré nám prináša II. Dôchodkový pilier. Či už z pohľadu zamestnanca (sporiteľa) alebo jeho zamestnávateľa.

Výhody II. piliera pre sporiteľa

 • Dlhodobý časový horizont znamená, že aj v čase výkyvov na finančnom trhu bude zabezpečený výnos z investovania. Pripisovanie príspevkov na osobný účet sporiteľa prebieha zo mzdy každý mesiac automaticky – Dá sa teda povedať, že ide o pravidelne mesačné sporenie
 • Daňová efektívnosť v prípade II. piliera znamená, že do dôchodku sa investuje z hrubej mzdy. Zdaneniu nepodliehajú ani výnosy.
 • Osobné vlastníctvo funguje na princípe tzv. dôchodkových jednotiek na osobnom dôchodkovom účte. Množstvo jednotiek je osobným majetkom sporiteľa.

Dedenie úspor je ďalšou z výhod II. piliera. Oproti I. pilieru, kde sa majetok nededí, v II. pilieri sú investované peniaze a výnosy predmetom dedenia (alebo pripadnú určenej osobe v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení).

 • Princíp zloženého úročenia, ktorý funguje aj v dôchodkovom sporení, funguje tak, že po viac ako jednom roku šetrenia a investovania sa začínajú úročiť aj samotné úroky z vkladov, čo je typické pre dlhodobé formy šetrenia financií.
 • Nízke poplatky sú sympatickým atribútom. II. pilier má za správu usporených peňazí najnižšie poplatky na Slovensku.
 • Zásluhovosť: Druhý pilier je plne zásluhový – čo si doň počas aktívneho života nasporíme teda odvedieme, to nás v starobe „podrží“. Naopak v Sociálnej poisťovni sa musí sporiteľ spoliehať len na zákonom určenú valorizáciu dôchodkov ako aj na priaznivý demografický vývoj populácie.
 • Zhodnotenie: Je však potrebný správny výber fondov a ideálne je ak sa sleduje a včasne reaguje aj na legislatívne či iné zmeny.
 • Možnosť dobrovoľných príspevkov – nad rámec zákonných odvodov. Pozor, nie je možné ich vybrať pred dovŕšením dôchodkového veku.
 • Flexibilita: Možnosť kedykoľvek vstúpiť do veku účastníka 35 rokov. A v čase, keď vláda druhý pilier otvorí, je možnosť ako vstúpiť tak aj vystúpiť – podľa individuálneho rozhodnutia.
 • Zdroje dôchodku v starobe: Ak ste sporiteľ v II. pilieri po dovŕšení dôchodkového veku bude mať dva zdroje príjmu – od Sociálnej poisťovne ako aj od DSS
 • Nízke náklady: Poplatkovo je to veľmi lacná forma prípravy na starobu – v porovnaní s inými, porovnateľnými formami investovania (napríklad III. pilier).
 • Oslobodenie od dane: Majetok investorov v II. pilieri nepodlieha zdaneniu
 • Informovanosť o stave účtu: Účastník v II. pilieri ma vždy prehľad o stave jeho úspor – o ich výške a zhodnotení.
 • II. pilier ponúka široký výber a možnosť zmeniť DSS alebo fond. (Zmena DSS je po 1 roku bezplatná).
 • Dedičnosť: V prípade úmrtia účastníka na starobnom dôchodkovom sporení sú nazhromaždené finančné prostriedky v ňom predmetom dedičského konania alebo sú odkázané osobe (osobám) uvedenej na účastníckej zmluve.

Výhody II. piliera pre zamestnávateľa

 • V zásade ide o zamestnanecký benefit, ktorý je štandardom u akéhokoľvek zamestnávateľa.

Nevýhody II. piliera pre sporiteľa

 • 2. pilier sa legislatívne upravuje pomerne často. Jeho novelizácia je nevýhodou, pretože sa spája s neistotou podmienok v budúcnosti. V minulosti sa napríklad menila výška príspevkov do DSS alebo aj automatický prechod do dlhopisových fondov. Ak sporiteľ nereagoval na 
  výzvu prostredníctvom listu, mohol byť dlhšiu dobu v horších podmienkach, než aké si v II. pilieri sám nastavil.
 • Mať II. pilier je rozumné, ale podľa najnovších prognóz sa ukazuje, že to s istotou nebude stačiť. Ak chce mať sporiteľ slušný dôchodok, musí myslieť aj na  ďalšie alternatívy a sporiť si vo vlastnej réžii. Sporenie na dôchodok si môže okrem II. piliera posilniť aj investovaním do ETF (indexových) fondov. Výhodou ETF fondov je najmä tzv. daňový test, čo znamená, že po 1.roku podliehajú výnosy z takejto investície zrážkovej dani z príjmu vo výške 0%.

Nevýhody II. piliera pre zamestnávateľa

 • Nie sú

SUMA – SUMÁRUM

Nemať II. pilier je hanba a okrádanie samého seba. Prečo by sme mali zo svojich odvodov kŕmiť Sociálnu poisťovňu (inak povedané, čiernu dieru na peniaze) a neodkladať si časť tých peňazí (ktoré aj tak nevidíme a nemáme žiadnu šancu si ich akokoľvek “užiť”) na svoj vlastný osobný účet, ktorý je naviazaný na rodné číslo sporiteľa.

Z pohľadu zamestnávateľa – neumožňovať zamestnancom mať otvorený II. pilier, je niečo ako žiť v dobe kamennej. Je to absolútny štandard u akéhokoľvek zamestnávateľa.

Z pohľadu sporiteľa je táto téma úplne jasná. II. pilier je základ. Každý, kto môže mať otvorený II. pilier ho má mať otvorený. Netreba ale zaspať na vavrínoch a tak ako je nevyhnutné mať II. pilier, je takisto nevyhnutné mať nastavené správne zvolené vlastné dôchodkové sporenie v súkromných investičných riešeniach. Spoliehanie sa na štát, ešte nikdy nikomu neprinieslo na dôchodku pokoj, kľud a ekonomickú stabilitu.

Autor: Ing. Jakub Nagy