Je potrebné pravidelne prehodnocovať zmluvu životného poistenia?

Životné poistenie, ako jeden z pilierov zabezpečenia, sa spravidla uzatvára na desiatky rokov. Životné tempo a zmeny, ktoré sa v ňom dejú, majú vplyv na naše potreby, požiadavky a preferencie. Je nevyhnutné, aby sa poistná zmluva pravidelne prispôsobovala aj našej situácii?

Viete, za čo platíte?

Správne nastavená poistná zmluva neznamená, že mám poistené všetky riziká, ktoré boli v ponuke a na vysoké poistné sumy. Ponuka rizík je veľmi široká, no uplatniť pravidlo, čím viac, tým lepšie, by mohlo byť v konečnom dôsledku na škodu. Nie každé riziko je pre mňa ako klienta totiž vhodné alebo nevyhnutne potrebné mať zahrnuté v poistnom krytí. Poistné sumy sa v správne nastavenom životnom poistení odvíjajú od príjmov, výdavkov, úverového zaťaženia, zohľadňujú tiež rodinné zázemie, ale aj plány do budúcnosti.

Životná poistka je len jedným z možných pilierov, o ktorý sa viem oprieť. Pri jej nastavení je však potrebné zohľadňovať viaceré možnosti zabezpečenia a „zadných dvierok“, ktoré mi v prípade nepriaznivej životnej situácie budú k dispozícii (napr. vlastním nehnuteľnosť nezaťaženú záložným právom, ktorú viem v prípade krajnej situácie predať).

Trh sa neustále vyvíja

Tak, ako sa vyvíjajú technológie, mení sa aj poistný trh. Poisťovne pravidelne aktualizujú a vylepšujú ponuku poistných rizík a doslova sa predbiehajú v boji o klienta. To, čo bolo kvalitné pred desiatimi či piatimi rokmi, už dnes nemusí byť dostačujúce. Nárast počtu civilizačných ochorení, administratívna náročnosť procesov sociálneho zabezpečenia zo strany štátu a naviazanosť niektorých rizík komerčného poistenia na štátne orgány či dávky sú len jednou z mála oblastí, kde sme za posledných pár rokov zaznamenali výrazný pokrok.

Dnes už napríklad poisťovne odmeňujú klientov za aktívny a zodpovedný prístup k svojmu zdraviu či motivujú bonusmi za preventívne zdravotné prehliadky. Do popredia sa kladie zdravý životný štýl.

Pozor na čakacie doby

Čo je to čakacia doba? Jednoducho povedané, je to poisťovňou stanovená doba, ktorá od uzatvorenia poistenia do vzniku poistnej udalosti musí prejsť, aby poisťovňa vyplatila poistné plnenie. V drvivej väčšine sa vzťahuje na poistné udalosti, kde príčinou je choroba (napr. pracovná neschopnosť, závažné ochorenia, invalidita,…). Čakacie doby sú v poisťovniach rozdielne a aj ich dĺžka je pri rôznych rizikách iná.

To, či nám v prípade zmeny existujúceho poistenia budú alebo nebudú čakacie doby plynúť nanovo, je potrebné brať do úvahy.

Ak uvažujete o zmene poisťovne, tak riešení môže byť niekoľko:

 • Paralelne platné dve poistné zmluvy, kým na novej neprejdú čakacie doby
 • Poistím sa v poisťovni, ktorá čakacie doby z predchádzajúceho poistenia preberá
 • Uzatvorím si novú zmluvu a zruším tú pôvodnú, aby som nemusela platiť dve poistné zmluvy súčasne.
  Pozor: Toto riešenie však nie je najvhodnejšie, lebo riskujem, že ak sa stane poistná udalosť počas čakacej doby, nárok na poistné plnenie nebudem mať.

Zmenený zdravotný stav

Zdravotný stav je citlivá téma na rozhovor, no pri riešení akejkoľvek zmeny v životnom poistení tá najzásadnejšia. Od zdravotného stavu sa to totiž celé odvíja. Z nového poistenia môžu byť choroby alebo úrazy, ktoré sa stali pred začiatkom poistenia, vylúčené úplne alebo čiastočne, prípadne môžu spôsobiť navýšenie poistného. V najhoršej situácii môže poisťovňa kvôli zlému zdravotnému stavu klienta odmietnuť prijať do poistenia.

Pozor: Ak došlo k zhoršeniu zdravotného stavu, je potrebné akúkoľvek zmenu poistnej zmluvy dobre zvážiť a pristupovať k nej veľmi citlivo.

Aké výhody má pravidelné prehodnocovanie poistnej zmluvy životného poistenia?

 • Viete, za čo platíte
 • Využívate benefity a akciové kampane poisťovní
 • Vždy kryjete len to, čo je potrebné

Aké situácie si vyžadujú audit poistnej zmluvy?

 • Zmena rizikovej skupiny povolania
 • Ak začínate športovať
 • Narodenie dieťaťa
 • Nový úver alebo hypotéka
 • Iné…