Výhodnejšie podmienky hypotéky? S energetickým certifikátom to ide – Stavba šetrná k životnému prostrediu

Určite ste sa už stretli s pojmom energetický certifikát alebo tepelno – technický certifikát. Banky pri poskytovaní hypoúverov zvýhodňujú klientov, ktorí pri posúdení žiadosti o úver predložia spomínané dokumenty. Spravidla ide o akceptáciu tried A0, A1, B a v rámci ponúkaných zliav z úrokovej sadzby alebo poplatkovej politiky si tak môžu klienti zabezpečiť výhodnejšie financovanie.

Poďme si v krátkosti priblížiť čo je energetický certifikát, a ktorých nehnuteľností sa týka. Začneme legislatívou. Zákon č. 555/2005 Z.z o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov. Zákon definuje energetickú hospodárnosť ako množstvo energie, ktorá je potrebná na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy. Je to najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie. Následne novelou tohto zákona od 1.1.2021 vstúpili do praxe nové pravidlá pre posudzovanie energetickej triedy nehnuteľností a každá nová budova musí dosiahnuť triedu A0.

Vyššie spomínaný zákon definuje v paragrafe 3 bodu 2 tohto zákona :

,,Energetická hospodárnosť je množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaním užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie, vetranie a na osvetlenie.“

Akú má energetickú hospodárnosť budova sa určuje výpočtom teda, sčítaním už spomínaného množstva energie a výsledok, na základe stanovených kvocientov nám ukáže do akej triedy spadá budova. Výsledok výpočtu, ktorý je v kWh/m2, stanoví zaradenie jednotlivej budovy do tried a to v rozmedzí A – G. Teda nehnuteľnosť zaradená v triede A je energeticky najhospodárnejšie a naopak,  trieda G hovorí o najmenej hospodárnej stavbe, čiže s vysokou spotrebu energie. Energetický certifikát platí maximálne 10 rokov ak sa počas tohto obdobia uskutoční významná obnova tak je potrebný nový certifikát.

Ak sa rozhodneme stavať, kupovať či prenajímať je dôležité vedieť, že energetická certifikácia je povinná pri:

  • Pri dokončení nových budov
  • Pri dokončení významnej obnovy existujúcich budov
  • Pri predaji budov
  • Pri prenájme budov novému nájomcovi

Takže pre účely financovania úverom na bývanie je potrebné mať na pamäti, že ak ste vlastníkom novostavby, musíte mať ku kolaudácii energetický certifikát a rovnako tak pri predaji alebo prenájme ako aj pri významnej obnove napr. bytového domu, ktorá zahŕňa napr. výmenu okien, zateplenie budovy alebo ak sa realizuje nadstavba či prestavba.

V zmysle platného zákona môže takúto energetickú certifikáciu vykonávať len odborne spôsobilá osoba pre energetickú certifikáciu a takéto osvedčenie vydáva Slovenská komora stavebných inžinierov.

Na záver krátke zhrnutie :

  • zabezpečiť energetický certifikát je povinnosťou vlastníka nehnuteľnosti,
  • ak kupujete nehnuteľnosť, predávajúci Vám ho musí poskytnúť podľa platného zákona
  • ak staviate rodinný dom je potrebné predložiť ku kolaudácii energetický certifikát ale je vhodné vedieť vopred ako bude Vaša novostavba hospodárna aby ste predišli prípadným problémom v rámci kolaudácie
  • pre získanie stavebného povolenia musíte od projektanta zabezpečiť energetické hodnotenie,
  • projektant Vám do projektovej dokumentácie , ktoré potrebujete k stavebnému povoleniu (to isté platí aj pri zmene stavby) stanoví v technickej správe a dozviete sa aká bude predpokladaná spotreba energií a ako bude Vaša stavba úsporná
  • Ak už máte Vašu stavbu skoro dokončenú, zateplenú, máte k dispozícii revíznu správu na kúrenie, ohrev teplej vody a rekuperáciu tepla, tak je správny čas požiadať o vydanie energetického certifikátu.

Autorka Ing. Jana Valkučáková, MBA.