Dopravná nehoda, či škodová udalosť? Parlament schválil zmeny v zákone o cestnej premávke, od 01. júla 2022 platia na cestách nové pravidlá.

Podľa doteraz platných ustanovení v zákone o cestnej premávke, bol incident, pri ktorom došlo ku škode prevyšujúcej jeden a pol násobok väčšej škody podľa Trestného zákona (3 990 EUR), klasifikovaný ako dopravná nehoda a účastník takejto nehody bol povinný privolať policajnú hliadku a počkať na jej príchod. To častokrát v praxi znamenalo blokovanie a obmedzovanie plynulosti premávky.

Po novom sa udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej dôjde len k hmotnej škode na niektorom z vozidiel, nebude považovať za dopravnú nehodu, ale len za škodovú udalosť. To znamená, že pokiaľ dôjde k akémukoľvek incidentu, pri ktorom sa nezrania osoby a nenastane poškodenie všeobecne prospešného zariadenia či cesty, odpadá povinnosť privolania policajnej hliadky. Uvedené platí, len ak sa účastníci udalosti dohodli na zavinení a vypísali spolu tlačivo na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody (Správu o nehode). Zmena legislatívy tak umožní účastníkom škodovej udalosti plne využiť právo vybaviť si vec cestou náhrady škody prostredníctvom poisťovne.

Práve snaha o zníženie dopravných obmedzení, ktoré spôsobovalo čakanie na príchod polície a tiež skutočnosť, že hranica 3 990 EUR nebola od roku 2009 upravovaná a jej výška je už z ekonomického a hospodárskeho vývoja prekonaná, predstavovali hlavné dôvody, prečo poslanci navrhli toto ustanovenie (§ 64, odsek 1, písmeno d) zo zákona vypustiť. To, že už nebude potrebná rozsiahla dokumentácia udalosti ako dopravnej nehody, môže tiež pomôcť zrýchliť likvidačný proces v poisťovniach. Policajná správa o dopravnej nehode totiž doteraz predstavovala povinnú súčasť likvidačného spisu prislúchajúcej poistnej udalosti.

Až prax však ukáže, či navrhované riešenie prinesie sľubované zjednodušenie a zrýchlenie procesu likvidácie poistných udalostí, ktorých sa denne na Slovensku stávajú desiatky až stovky a predstavujú významný podiel na objeme finančných prostriedkov vyplácaných poisťovňami poškodeným.