Banky dôkladne preveria finančnú disciplínu klienta

Zákon o úveroch na bývanie, ktorý nadobudol účinnosť 21.3.2016 ako aj novela Zákona o bankách s účinnosťou od 1.1.2018 zjednotili rámec pre všetky typy úverov na bývanie.

V podstate všetky úvery, ktoré sme poznali pod pojmom hypotéka sa riadia týmito zákonmi a na hypotekárnom trhu banky poskytujú svojim klientom úvery na bývanie. Čo sa týka typu hypotéky, klienti môžu tak požiadať o úvery účelové, refinančné, prípadne bezúčelové.

Zjednodušene povedané, banky štandardne poskytnú úver klientovi, ak spĺňa požiadavky z hľadiska príjmu, po zohľadnení výšky životného minima a povinnej finančnej rezervy na požadovanú výšku úveru. Nevyhnutnosťou je založiť tuzemskú nehnuteľnosť a ak má byt, či rodinný dom dostatočnú hodnotu, na ktorú bude zriadené záložné právo, tak výšku úveru odvodzujú banky od hodnoty nehnuteľnosti. Na zakladanú nehnuteľnosť musíte mať vypracovaný znalecký posudok, či už od externého znalca, alebo interného znalca banky. Spravidla maximálna výška úveru sa dnes na trhu pohybuje medzi 80 až 90 percent z hodnoty nehnuteľnosti. V prípade refinančných úverov Vám banky môžu poskytnúť aj viac ako vyššie spomínané percento z hodnoty nehnuteľnosti

V prípade, že sa rozhodnete pre akýkoľvek typ úveru, je potrebné okrem preukázania dostatočného príjmu na splácanie úveru ako aj hodnoty zakladanej nehnuteľnosti, pamätať aj na splátkovú disciplínu už poskytnutých úverov. K tomu banky využívajú bankový ale aj nebankový register. V takýchto prípadoch nás môže dobehnúť naša nepozornosť, možno trošku lajdáckosť z dávnej minulosti. Napr. ku dňu, kedy mala byť zrealizovaná splátka, nebola zrealizovaná.

Poznáte to, myšlienky v hlave, však sa nič nestane keď zaplatím splátku o pár dní neskôr. Z úverového registra sa banky dozvedia informácie o splátkach úverových produktoch klienta poskytnutých inými inštitúciami v minulosti. Banky, ktoré sú účastníkmi preveria záznamy o splátkových kontraktoch, kreditných kartách, ako aj o nesplátkových operáciách.

V praxi to znamená, že každá banka bude posudzovať Vaše záznamy v bankových a nebankových registroch a výsledkom bude, buď pozitívna, alebo negatívna história Vašich záznamov, teda Vaša predošlá splátková história aj niekoľko rokov dozadu.

Register SRBI

Ak už sa rozhodnete žiadať o úver ako fyzická osoba alebo podnikateľ, prvá lustrácia bude do spoločného registra bankových informácií, teda SRBI. Výpis z tohto registra poskytne obraz o Vašej bonite, dôveryhodnosti a samozrejme už spomínanej platobnej disciplíne. Informácie v registri sú počas celej doby platnosti zmlúv o úveroch a následne ešte ďalších päť rokov od ich ukončenia.

Register CERD

Je centrálny register dlžníkov. Tento informačný systém poskytuje informácie o všetkých nesplatených záväzkov fyzických osôb, podnikateľských subjektov ako aj  iných ekonomických subjektov.

Register RBUZ

Register bankových úverov a záruk poskytuje informácie o právnických osobách a podnikateľoch.

Ako čítať záznamy v úverovom registri :

Omeškanie splátky resp. splátok, ak máte viacej úverov

V tomto prípade banky budú posudzovať koľko dní resp. mesiacov ste riadne a včas nesplácali svoje záväzky voči bankovej inštitúcii. Vaša kredibilita bola zhoršená a môže to mať negatívny dopad pri posudzovaní schválenia Vašej žiadosti o úver. Je rozdiel, či ste meškali s úhradou splátky pár dní, alebo mesiacov.

Odklad splátok

Tento záznam rovnako zhoršuje kreditnú kvalitu pri posudzovaní nového úveru, ide o negatívny záznam.

Zosplatnenie úveru

Žiadosť o úver bude zamietnutá. Banky posudzujú takéto záznamy ako najzávažnejšie porušenie splátkovej disciplíny. Pre klienta to znamená, že úver nebol splácaný riadne počas troch mesiacov a aj napriek upomienkam, ktoré banka zasielala, neprišlo k náprave. V praxi to znamená, že pohľadávku vymáha banka alebo ju odpredala. Potom do hry vstupuje špecializovaná spoločnosť, ktorá bude pohľadávku od klienta vymáhať.

Niekoľko zamietnutých žiadostí o úver

Rovnako ide o negatívnu informáciu z registra. Klienti v snahe získať čo najlepšie podmienky od bánk, podávajú žiadosť o úver do viacerých bánk. V konečnom dôsledku Vám to prinesie viacej problémov, ako úžitku, a to v podobe viacerých záznamov o zamietnutí žiadosti o úver.

Úhrada splátky na kreditnej karty

Ani v tomto prípade netreba zabúdať na včasné zaplatenie minimálnej splátky. Pri používaní kreditnej karty sa Vám kľudne môže stať, že na to pozabudnete a môže to byť jedným z dôvodov neschválenia požadovaného úveru.

A na záver môžem len upozorniť, že exekúcie, dlhy v Sociálnej poisťovni, Zdravotnej poisťovni alebo Daňovému úradu sú problémom pri schvaľovaní žiadosti o úver. Preto Vám odporúčame mať pod kontrolou platobnú disciplínu v už existujúcich úveroch. Adekvátna bonita v registroch Vám dá možnosť obrátiť sa na banku so žiadosťou o akýkoľvek úver bez zvýšeného rizika zamietnutia žiadosti. V prípade riešenia úverov sú Vám odborníci zo spoločnosti SWELL Financial Group k dispozícii a radi Vám pomôžu s riešením Vašej situácie.

Autorka: Ing. Jana Valkučáková, MBA